Wszystkie projekty zrealizowane w ramach Programy "Działaj Lokalnie" dostępne są na stronie www.działajlokalnie.pl.

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2017

"Słodki smak tradycji"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

Adres: Bachorzyn 45, 98-113 Buczek

Koordynator projektu: Jadwiga Ratajczyk

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 8 300,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-07-01 – 2017-12-31

Cel projektu: Głównym celem  projektu, było wypromowanie tradycyjnych potraw ( zupę truskawkową z makaronem, pulpety z truskawkami, frużelinę truskawkową oraz upieczenie i przygotowanie 2 rodzajów ciast z truskawką w roli głównej ), które przygotowywali wszyscy uczestnicy warsztatów. Dzięki wspólnej pracy pozwoliło to nie tylko na integracje mieszkańców i wzrost aktywności innych grup społecznych, ale też stworzyło możliwość realizowania się i uczestniczenia w życiu społecznym. Prezentacja dorobku kulinarnego przyczyniła się do wymiany doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów. Działania te pozwoliły rozwinąć aktywność kulinarną, integrację środowiska lokalnego, zainteresowanie okolicznej ludności tradycyjnymi potrawami. 

 

„Spotkania z muzyką i słowem”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna ARKA  KULTURY/Dom Kultury w Zelowie

Adres: Dom Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, 97-425 Zelów

Adres e-mail: dkzelow@wp.pl

Strona www: www.domkultury-zelow.pl

Telefon: (44)634-10-98

Koordynator projektu: Małgorzata Kotala

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 18 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-07-14 – 2017-11-30

Cel projektu: Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do dóbr kultury dla osób ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych poprzez wykorzystanie lokalnej infrastruktury (kościoły) oraz zaangażowanie partnerów i odbiorców do aktywnego udziału w realizacji projektu. Cele szczegółowe: - zapewnienie możliwości dostępu do wydarzeń kulturalnych o wysokiej wartości artystycznej i edukacyjnej, - przygotowanie odbiorców do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, - stworzenie środowiska do budowania kapitału społecznego, którym jest tradycja wspólnego działania. Poprzez realizację projektu chcieliśmy kształtować wśród mieszkańców gminy wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.

 

„W NASZEJ HISTORII NASZE BOGACTWO”

Realizator projektu: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Adres: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

Adres e-mail: frgz@frgz.pl

Strona www: www.frgz.pl

Telefon: (44)634-10-06

Koordynator projektu: Beata Biskupska

Wysokość dotacji: 5 999,00 zł.

Całkowita wartość: 7 929,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 – 2017-12-31

Cel projektu: Celem projektu była aktywizacja grupy 80 seniorów mieszkających na terenie gmin Zelów, Buczek i Drużbice poprzez: - aktywne poznanie historii 3 gmin i ich walorów krajoznawczych; - zaangażowanie seniorów w twórcze wykorzystanie dziedzictwa historycznego za pośrednictwem rożnych form artystycznych; - dzielenie się swoimi umiejętnościami i talentami oraz wiedzą ze społecznością lokalną. Uczestnicy wcześniejszych projektów najczęściej mięli organizowane zajęcia/warsztaty w swoich miejscowościach i jedyną okazją do wzajemnego poznania się były wyjazdy integracyjne np. do teatru. W tym projekcie chcieliśmy umożliwić seniorom wzajemne poznanie się uczestników z różnych miejscowości na ich terenie, poznanie historii tych miejscowości oraz ich walorów krajoznawczych oraz zaangażowanie ich w realizację poszczególnych działań. Wspólnym dobrem jakie chcieliśmy rozwijać, to aktywizacja seniorów, by z odbiorców różnych działań stali się również ich organizatorami i inicjatorami. Chcieliśmy również umożliwić seniorom poznanie walorów historycznych i krajoznawczych najbliższych okolic, dzięki czemu uzyskają możliwość ciekawszego spędzania wolnego czasu np. poprzez wyjazdy rowerowe czy udział w imprezach organizowanych ta terenie tych gmin. Chcieliśmy zachęcić seniorów do dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi mieszkańcami gmin poprzez aktywne włączenie ich w organizację festynu dla mieszkańców. 

 

„Wygiełzów kusi smakiem”

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Wygiełzowie

Adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Wygiełzowie, Wygiełzów 26, 97-425 Zelów

Koordynator projektu: Janina Kędziak

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 7 800,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 – 2017-11-30

Cel projektu: Głównym celem projektu było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców, umacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, pobudzanie aktywności społecznej oraz poprawa jakości zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych i spotkania integracyjnego "Andrzejki". 

 

„Strażacka brać - od juniora do seniora”

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach

Adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach, ul. Łaska 39, 98-105 Kwiatkowice

Koordynator projektu: Adam Baczyński

Wysokość dotacji: 5 900,00 zł.

Całkowita wartość: 9 420,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-07-10 – 2017-12-31

Cel projektu: Głównym celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Wodzierady, ich uczestnictwa w życiu społecznym, a także rozwoju inicjatyw służących promocji kultury, sportu i rekreacji na szczeblu lokalnym. Ponadto realizacja niniejszego przedsięwzięcia miała na celu rozwój aktywności mieszkańców oraz budowanie tożsamości lokalnej poprzez kultywowanie aktywnego sposobu spędzania czasu oraz popularyzację zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej. Projekt pozwolił na nawiązanie relacji z członkami OSP w Kwiatkowicach jako jednostką inicjującą wszelkie formy spędzania czasu wolnego opisane w projekcie z mieszkańcami gminy. 

 

„Dziecięcy Kącik”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna „Pracusie”/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Adres: ul. Kilińskiego 40 , 97-425 Zelów

Telefon: 44/634-11-70

Adres e-mail: zelowzso@gmail.com

Strona www: www.zsozelow.pl

Koordynator projektu: Rozaneta Smolarek, Paulina Gwizdała

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 11 600,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-07-10 – 2017-10-10

Cel projektu: Celem projektu było stworzenie placu zabaw (na początek kilka urządzeń małej architektury, stopniowo doposażanie) dla małych i większych mieszkańców Zelowa, który zapewnieni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy. Obecnie w w tej części miasta nie ma takiego miejsca, w którym dzieci wspólnie z rodzicami czy dziadkami mogliby spędzić miło, a przede wszystkim aktywnie swój wolny czas. Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, pozwoliło na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci. W wyniku tak dobranej oferty rekreacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci ale i do dorosłych, poprawie uległa jakość życia naszych mieszkańców. Tym samym projekt przyczynił się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, a także stał się miejscem, które urozmaici spędzanie wolnego czasu. Plac zabaw jest ogólnodostępny tzn. mogą z niego korzystać mieszkańcy Zelowa. Miejsce to pełni również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stało się ośrodkiem wspólnych spotkań. Pozwoliło na zacieśnienie więzi, powstawanie pozytywnych relacji. Plac zabaw przyczynił się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości

 

„My znaczy więcej niż Ja i Ty”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna „Dwójeczki”/Szkoła Podstawowa nr 2 im.Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymii w Zelowie

Adres: ul. Kościuszki 40/42, 97-425 Zelów

Telefon: 44/634-10-62

Adres e-mail: sp2zelow@neostrada.pl

Strona www: www.sp2zelow.pl

Koordynator projektu: Monika Łuczyńska

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 9 740,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-10-01 - 2017-12-31

Cel projektu: Głównym celem projektu była integracja środowiska szkolnego: dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli poprzez zabawę, udział w konkursach, przygotowywanie i wspólne przeżywanie uroczystości. Działania wynikające z projektu wzmocniły poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, przynależności do lokalnego środowiska. Wszyscy uczestnicy współpracujący ze sobą w czasie realizacji projektu mogli poznać swoje mocne strony a także wzmocnić te słabe, poprzez obserwacje i naśladownictwo innych uczestników.  

 

„Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu łaskiego”

Realizator projektu: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku

Adres: ul. Strażacka 2, 98-100 Łask

Adres e-mail: sekretariat@lupol.pl

Koordynator projektu: Łukasz Bośka, Florian Podębski

Wysokość dotacji: 5 000,00 zł.

Całkowita wartość: 11 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-07-01 - 2017-10-31

Cel projektu: Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej skupionej przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej oraz mobilizacja do intensywnego szkolenia pożarniczego zmierzającego do lepszego przygotowania w zakresie zwalczania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także promocja i zachęcenie do działalności społecznej członków OSP i ich rodzin. 

 

„Przedszkolaki fotografują”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna "Przedszkolaki"/Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie z oddziałami integracyjnymi

Adres: ul. Kościuszki 57, 97-425 Zelów

Telefon: (44)634-12-89

Adres e-mail: przedszkole1.zelow@onet.eu

Strona www: www.ps1zelow.pl

Koordynator projektu: Elżbieta Bolonek, Martyna Stępień

Wysokość dotacji: 5 000,00 zł.

Całkowita wartość: 6 548,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 - 2017-11-30

Cel projektu: Projekt miał za zadanie wspieranie zainteresowań fotografią zarówno dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych, nabywanie umiejętności fotografowania, wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów dziecka, tworzenie warunków i możliwości obserwowania otoczenia, wspieranie w zakresie percepcji wzrokowej. Ponadto rozbudzenie zamiłowania do fotografowania, wycieczek, wędrówek jako jednej z ciekawych form spędzania czasu wolnego, jako źródło zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzieci poznały podstawowe wiadomości z zakresu fotografii, potrafią posługiwać się aparatem fotograficznym w podstawowym zakresie oraz dostrzegać ciekawe sytuacje. Zainteresowały się pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego, poznały swoje miasto Zelów i jego okolicę, historię oraz walory kulturowe miasta. Nabyły opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, stały się wrażliwe na potrzeby ochrony przyrody. Dostrzegają i oceniają skutki negatywnych działań człowieka wobec środowiska: zanieczyszczanie środowiska. Potrafią zaprezentować swoje fotografie w postaci wystawy, albumów. 

 

„Bliżej Teatru”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna „Pracusie”/Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

Adres: Wygiełzów 17, 97-425 Zelów

Telefon: (44)634-14-91

Strona www: szkolawygielzow.com.pl

Koordynator projektu: Małgorzata Gajda

Wysokość dotacji: 3 101,00 zł.

Całkowita wartość: 5 171,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017-07-01 - 2017-12-31

Cel projektu: Celem głównym projektu było kształtowanie zainteresowań teatralnych i poznanie świata teatru. Ponadto udział w projekcie umożliwił rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci, ich zainteresowań oraz twórczej aktywności. Zaangażował uczniów i rodziców w życie kulturalne szkoły - umożliwił prezentację własnych dokonań. Rozwinął poczucie przynależności do grupy, wrażliwość estetyczną, zbudował więzi emocjonalne i umiejętność pracy w zespole. Dodatkowo udoskonalił umiejętności: poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania, recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem, intonacją. Uwrażliwił na piękno i kulturę słowa. Zbudował świadomość własnego ciała poprzez ruch sceniczny. Pozwolił poznać istotę teatru (planowanie inscenizacji, obmyślanie i tworzenie kostiumów i charakteryzacji) dzięki wspólnemu udziałowi w tworzeniu własnych przedstawień. 
ZREALIZOWANE PROJEKTY 2016


„ZIELONY KADR” – SUKCES NASZEJ WSI

Realizator projektu: Grupa inicjatywna „Liderzy”/Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie

Adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie, Bilew 26, 98-160 Sędziejowice

Adres e-mail: naszbilew@gmail.com

Koordynator projektu: Izabela Mielczarek

Wysokość dotacji: 5 888,00 zł.

Całkowita wartość: 8 558,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-07-01 – 2016-12-25

Cel projektu: Głównym celem projektu było zorganizowanie tygodniowego wypoczynku (18-23 lipca 2016) w formie stacjonarnych półkolonii na terenie OSP w Bilewie oraz kontynuacja tych działań poprzez cotygodniowe spotkania do końca wakacji (3 spotkania oraz podsumowanie: Zakończenie Wakacji), prowadzenie spotkań cyklicznych z mieszkańcami (wrzesień: Powitanie Jesieni, październik: Święto Pieczonego Ziemniaka, listopad: Andrzejki, grudzień: Mikołajki i Warsztaty Świąteczne). Poprzez działania zawarte w projekcie grupa dążyła do zacieśnienia kontaktów międzyludzkich, stwarzania warunków do zawierania znajomości i przyjaźni, motywowania mieszkańców do wspólnego działania poprzez stworzenie miejsca do wspólnych spotkań dorosłych oraz miejsca zabaw dla dzieci na terenie OSP w Bilewie.

 

„Tradycje wczoraj i dziś”

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Przyrownicy

Adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Przyrownicy, Przyrownica 25, 98-105 Wodzierady

Koordynator projektu: Konrad Majzner

Wysokość dotacji: 5 999,00 zł.

Całkowita wartość: 10 945,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-05-28 – 2016-09-30

Cel projektu: Głównym celem projektu była integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie tradycji i wspólne spędzenie wolnego czasu podczas przygotowywania i uczestniczenia w imprezie plenerowej „Noc świętojańska z tradycją”, organizacji warsztatów oraz budowy sceny. Projekt z pewnością poszerzył wiedzę o regionie, jego tradycjach, mieszkańcach. Działaniem poprzedzającym organizację imprezy plenerowej była budowa sceny z kostki brukowej. Dobrem wspólnym było zdobycie nowych umiejętności dotyczących wytwarzania wyrobów artystycznych poprzez udział w zajęciach warsztatowych. Spotkania te były okazją do integracji mieszkańców.

 

„Z lepszą formą przez Wygiełzów”

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Wygiełzowie

Adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Wygiełzowie, Wygiełzów 26, 97-425 Zelów

Koordynator projektu: Janina Kędziak

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 7 800,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-06-01 – 2016-10-31

Cel projektu: Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej i wzrost poziomu integracji wśród mieszkańców Wygiełzowa poprzez:

- utworzenie miejsca spotkań mieszkańców, które stało się centrum aktywizacji społeczno-edukacyjnej, - zorganizowanie  10 warsztatów z instruktorem nordic walking.

 

„Gdzie historia nie może, tam legendę pośle…”

Realizator projektu: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu „IKAR”

Adres: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu „IKAR”, ul. Pomorska 2,
98-170 Widawa

Adres e-mail: widawa.ikar@op.pl

Strona www: www.ikar.art.pl

Koordynator projektu: Małgorzata Frąckiewicz

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 8 360,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-06-15 – 2016-11-30

Cel projektu: Celem projektu było propagowanie kultury, sztuki i historii regionu w środowisku lokalnym poprzez udział w różnego typu wydarzeniach kulturalnych o podłożu historycznym i legendarnym. Za pomocą projektu rozwijano dobro wspólne jakim jest integracja społeczna. Poprzez projekt promowano tradycję, legendy i historię miejscową wśród młodszych mieszkańców gminy Widawa i okolicznych gmin oraz powiatów i wśród turystów odwiedzających gminę. Podczas projektu powstała wystawa historyczna starej fotografii, wzięto udział w queście „Historia Widawy legendą pisana” oraz zorganizowano cykl warsztatów artystycznych inspirowanych historią, zabytkami i legendami widawskimi i jako podsumowanie projektu – zorganizowano wystawę prac uczestników projektu wraz z folderem podsumowującym projekt.

 

„Moje, Nasze, Wspólne – piękno Gminy Zelów”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna „Językowcy”/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Adres: ZSO w Zelowie, ul. Kilińskiego 40, 97-425 Zelów

Telefon: 44/634-11-70

Adres e-mail: zelowzso@gmail.com

Strona www: www.zsozelow.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Kamińska-Hofman

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 8 620,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-09-05 – 2016-12-22

Cel projektu: Głównym celem projektu było wspólne stworzenie albumu o najciekawszych miejscach Gminy Zelów (fotografie i opisy, wspomnienia, anegdoty) oraz mapki, który może służyć nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom Zelowa. Zostały one stworzone w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i czeskim.

 

„Mali aktorzy na wielkiej scenie”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna „Przedszkolaki”/Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie z oddziałami integracyjnymi

Adres: ul. Kościuszki 57, 97-425 Zelów

Telefon: 44/634-12-89

Adres e-mail: przedszkole1.zelow@onet.eu

Strona www: www.ps1zelow.pl

Koordynator projektu: Elżbieta Bolonek

Wysokość dotacji: 5 719,00 zł.

Całkowita wartość: 7 599,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-09-01 – 2016-11-30

Cel projektu: Projekt miał za zadanie rozbudzić i rozwinąć wrażliwość estetyczną oraz przygotować społeczność do uczestnictwa w życiu kulturalnym, do odbioru dzieł literackich i form teatralnych. Podczas realizacji projektu zorganizowano warsztaty dla przedszkolaków, zajęcia kółka teatralnego oraz zajęcia dla rodziców.

 

„Słyszę, mówię, więc więcej rozumiem”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna „Pomoc najmłodszym”/Powiat Łaski

Adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask

Telefon: 43/675-68-00

Adres e-mail: sekretariat@lask.com.pl

Strona www: www.lask.com.pl

Koordynator projektu: Aleksandra Kłos

Wysokość dotacji: 5 700,00 zł.

Całkowita wartość: 7 200,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-06-01 – 2016-11-30

Cel projektu: Głównym celem projektu było zorganizowanie przesiewowego badania słuchu obwodowego oraz w uzasadnionych przypadkach centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku przedszkolnym ujawniających zaburzenia komunikacyjne o nieustalonej etiologii. Główną ideą była troska o zdrowie najmłodszych mieszkańców powiatu. Sposób realizacji projektu pozwolił również zacieśnić współpracę między placówkami oświatowymi na rzecz wspierania rodzin i kształtowania świadomości rodzicielskiej. 

 

„Ratunku wypadek – aktywizacja młodzieży wokół tematu ratownictwa i pierwszej pomocy”

Realizator projektu: Dłutowski Klub Motorowy

Adres: ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

Adres e-mail: kontakt@dkm-dlutow.pl

Strona www: www.dkm-dlutow.pl

Koordynator projektu: Tomasz Kmin

Wysokość dotacji: 4 900,00 zł.

Całkowita wartość: 7 340,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-08-16 – 2016-12-11

Cel projektu: Głównym celem projektu było zachęcenie młodzieży w wieku 12-19 lat do szkolenia się i zdobywania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz aktywizacja tej grupy wokół ważnego społecznie tematu. Dobrem wspólnym jest stworzenie ośrodka gromadzącego ludzi w różnym wieku, którzy po zdobyciu wiedzy na temat ratownictwa drogowego będą mogli przekazywać ją dalej.

Projekt polegał na:

- doposażeniu DKM w brakujący sprzęt ratowniczy – plecak i torba z wyposażeniem,

- przeprowadzeniu pokazów i zawodów w zakresie ratownictwa drogowego w Dłutowie, dla młodzieży szkolnej.

 

„Łask naszych marzeń”

Realizator projektu: Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „SZUFLANDIA”

Strona www: www.stowarzyszenie-szuflandia.pl

Koordynator projektu: Marzanna Grałka

Wysokość dotacji: 4 404,00 zł.

Całkowita wartość: 9 126,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-06-01 – 2016-11-30

Cel projektu: Projekt miał na celu zintegrowanie lokalnej społeczności, jak i zbliżenie do siebie różnych grup pokoleniowych, poprzez zorganizowanie kursy decoupage oraz zaprojektowanie i wykonanie widokówki, która z pewnością stała się poniekąd wizytówką Łasku. Projekt zintegrował łaskowian podczas wspólnej pracy.

 

„Sędziejowickie Dziedzictwo II”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna „Poszukiwacze II”/Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach

Adres: ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice

Telefon: 43/671-12-11

Adres e-mail: gbp_sedziejowice@wp.pl

Strona www: www.biblioteka.gminasedziejowice.eu

Koordynator projektu: Beata Magdziak

Wysokość dotacji: 4 390,00 zł.

Całkowita wartość: 5 487,50 zł.

Okres realizacji projektu: 2016-07-01 – 2016-10-31

Cel projektu: Głównym celem projektu była promocja gminy Sędziejowice, m.in. poprzez zaangażowanie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz młodzieży z grupy Wolontariat Światowe Dni Młodzieży – parafia Marzenin w tworzenie nowych ścieżek questingowych. W  ramach projektu powstały 4 nowe questy: „Historia XIV-wiecznego kościoła w Marzeninie”, Rezerwat Przyrody „Jodły Łaskie”, „Śladem dworków szlacheckich w Gminie Sędziejowice” oraz „Historia pomnika w lesie w Woli Marzeńskiej”.

 


ZREALIZOWANE PROJEKTY 2015
 

„Atrakcyjne i bezpieczne mass media”

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna "Pracusie"/Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

Adres: Wygiełzów 17, 97-425 Zelów

Telefon: 44/634-14-91

Adres e-mail: szkolawygielzow@op.pl

Strona www: http://www.szkolawygielzow.com.pl

Koordynator projektu: Aleksandra Tarka

Wysokość dotacji: 5 000,00 zł.

Całkowita wartość: 6 600,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-07-01 – 2015-12-31

Cel projektu: Głównym celem było uświadomienie uczniom oraz rodzicom korzyści, jakie niesie ze sobą postęp techniczny i rozwój technologii informatycznych, ale przede wszystkim zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz innych środków masowego przekazu. Projekt miał zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego Internetu.

 

„za (WĄŻ)-amy znajomości”

Realizator projektu: Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego "SZUFLANDIA"

Strona www: http://www.stowarzyszenie-szuflandia.pl

Koordynator projektu: Marzanna Grałka

Wysokość dotacji: 5 000,00 zł.

Całkowita wartość: 8 040,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-07-01 – 2015-11-16

Cel projektu: Głównym celem projektu była integracja dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz społeczności lokalnej poprzez rozwój ich umiejętności manualnych, a także chęć propagowania wśród dzieci i młodzieży starych jak i nowe technik rękodzielniczych. Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć jeszcze jeden cel, przez okres wakacyjny dzieci mogły spędzić czas nie tylko przed telewizorem.

 

„Na cyfrowej fali uczeń się doskonali”

Realizator projektu: Grupa inicjatywna "Multimedialni"/Zespół Szkół im. ks. Jana Długosza w Dobroniu

Adres: ul. Witosa 1A,  95-082 Dobroń

Telefon: 43/677-20-66

Adres e-mail: gimdobron@tlen.pl

Strona www: http://www.zsdobron.pl

Koordynator projektu: Agnieszka Jarzębak

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł.

Całkowita wartość: 8 700,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-09-01 – 2015-12-31

Cel projektu: Głównym celem projektu było stworzenie dla młodzieży lepszych warunków do zdobywania wiedzy, poprzez lepszy dostęp do nowoczesnych technologii.

 

„Sędziejowickie Dziedzictwo”

Realizator projektu: Grupa inicjatywna "Poszukiwacze"/ Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach

Adres: ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice

Telefon: 43/671-12-11

Adres e-mail: gbp_sedziejowice@wp.pl

Strona www: http://www.biblioteka.gminasedziejowice.eu

Koordynator projektu: Beata Magdziak

Wysokość dotacji: 4 500,00 zł.

Całkowita wartość: 5 700,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-09-01 – 2015-11-30

Cel projektu: Celem projektu była współpraca członków lokalnej społeczności, na rzecz wspólnego dobra - promocji miejsc pamięci, pomników przyrody poprzez stworzenie czterech nowych questów.

 

„Razem aktywnie”

Realizator projektu: Grupa inicjatywna "Koło Gospodyń Wiejskich w Mogilnie"/OSP w Mogilnie Małym

Koordynator projektu: Anna Jurek

Wysokość dotacji: 4 000,00 zł.

Całkowita wartość: 5 100,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-08-01 – 2015-11-30

Cel projektu: Celem projektu była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Organizacja spotkań/warsztatów przyczyniła się do zacieśnienia więzi między pokoleniami. Kolejnym celem była również prezentacja wytwórców i ich prac w środowisku lokalnym i regionie.

 

„Tajniki ceramiki”

Realizator projektu: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu „IKAR”

Adres: Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu „IKAR”, ul. Pomorska 2,
98-170 Widawa

Adres e-mail: widawa.ikar@op.pl

Strona www: www.ikar.art.pl

Koordynator projektu: Małgorzata Frąckiewicz

Wysokość dotacji: 5 500,00 zł.

Całkowita wartość: 8 250,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-08-15 – 2015-12-20

Cel projektu: Celem projektu było propagowanie kultury i sztuki w środowisku lokalnym poprzez udział mieszkańców w warsztatach artystycznych. Projekt stworzył społeczności lokalnej możliwość udziału w warsztatach ceramicznych, pokazie plenerowego wypału raku i wystawie prac uczestników projektu. Projekt stworzył mieszkańcom możliwość alternatywnego spędzenia czasu wolnego poprzez twórcze rozwijanie pasji i zainteresowań.

 

„Zatrzymane w kadrze”

Realizator projektu: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "SUKCES" przy Zespole Szkół w Marzeninie

Adres: Marzenin, ul. Łaska 7, 98-160 Sędziejowice

Telefon: 43/677-15-26

Adres e-mail: zs_marzenin@poczta.onet.pl

Koordynator projektu: Sławomir Wójcikowski

Wysokość dotacji: 4 500,00 zł.

Całkowita wartość: 7 730,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-06-20 – 2015-11-30

Cel projektu: Głównym celem projektu była aktywizacja, rozwój kreatywności i otwartości na nowe inicjatywy, społeczności 3 sołectw: Marzenina, Pruszkowa i Bilewa.

Dodatkowo zrealizowano jeszcze inne cele:

- uczestnicy projektu nabyli praktyczne umiejętności dziennikarskie,

- powstały nowe inicjatywy społeczne,

- nastąpiła integracja międzypokoleniowa oraz rozwój osobisty.

 

„Bezpieczni rowerzyści to nasza wspólna sprawa”

Realizator projektu: Grupa inicjatywna "SP Bujny"/Szkoła Podstawowa mjr. H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich

Adres: Bujny Szlacheckie 51, 97-425 Zelów

Telefon: 44/634-15-21

Adres e-mail: bujnyszl@interia.pl

Koordynator projektu: Barbara Kałużna

Wysokość dotacji: 4 500,00 zł.

Całkowita wartość: 7 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-07-01 – 2015-12-18

Cel projektu: Głównym celem projektu było podniesienie kultury motoryzacyjnej wśród uczestników ruchu drogowego oraz działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Największy nacisk położony był na właściwe przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, zarówno rowerzystów, jak i pieszych - nauka przepisów ruchu drogowego i praktyczne szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim nauka jazdy na rowerze.

 

„Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze wraz z koncertem Orkiestry Dętej OSP Kwiatkowice”

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach

Adres: Kwiatkowice, ul. Łaska 39, 98-105 Wodzierady

Koordynator projektu: Adam Baczyński

Wysokość dotacji: 3 000,00 zł.

Całkowita wartość: 3 750,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2015-07-01 – 2015-09-30

Cel projektu: Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej skupionej przy OSP, popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej oraz mobilizacja do intensywnego szkolenia pożarniczego zmierzającego do lepszego przygotowania w zakresie zwalczania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także promocja i zachęcanie do działalności społecznej członków OSP i ich rodzin.

 

  

Licznik odwiedzin

DziśDziś40
WczorajWczoraj159
W tygodniuW tygodniu199
W miesiącuW miesiącu4267
ŁącznieŁącznie1265197