REGULAMIN ZELOWSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Preambuła

    Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Zelowskiego Funduszu Stypendialnego realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”. Pomoc w formie stypendiów skierowana jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Zelów, osiągających dobre wyniki  w nauce, oraz spełniających warunki niniejszego Regulaminu.

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Zelowski Fundusz Stypendialny administrowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego “RAZEM”, w którego skład wchodzi 5 osób wybranych podczas Walnego Zgromadzenia na okres 3 lat, oraz Komisję do Oceny Wniosków o Stypendia, zwaną dalej Komisją. W skład Komisji wchodzi 5 członków powołanych na okres 3 lat. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 3 członków.

1.2. Komisję powołuje Zarząd (zgodnie z § 20 pkt. 4 litera „e” Statutu Stowarzyszenia).

1.3. Posiedzenie Komisji zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego “RAZEM”.

1.4. Ocena wniosków o pomoc finansową Zelowskiego Funduszu Stypendialnego dokonywana jest przez członków Komisji, działających zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.5. Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków.

1.6. Komisja dokonuje oceny wniosków o stypendia, posiadając prawo ich akceptowania lub odrzucania.  W przypadku uchwały akceptującej udzielenie stypendium, decyzję Komisji realizuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego “RAZEM”.

1.7. Na żądanie Stowarzyszenia Dobroczynnego “RAZEM”, stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki. W razie niedostarczenia w/w zaświadczenia wypłata stypendium zostaje wstrzymana.

1.8. Stowarzyszenie Dobroczynne “RAZEM” zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania kryteriów przyznania stypendium. W przypadku zaistniałych zmian Komisja ma prawo wstrzymać stypendium.

1.9. Z Zelowskiego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osiągający dobre wyniki w nauce oraz znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej.
 
2. Warunki udzielania pomocy Funduszu Stypendialnego.
2.1. Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: wniosku o przyznanie stypendium /jest załącznikiem do regulaminu/, kserokopii świadectwa, oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, oświadczenia o dochodach członków najbliższej rodziny, będącej we wspólnym gospodarstwie.

2.2. Z programu Zelowski Fundusz Stypendialny nie mogą korzystać:
  • dzieci pracowników stowarzyszenia 
  • dzieci członków zarządu, rady oraz komisji do oceny wniosków o stypendia.
Wnioski te nie będą rozpatrywane.

2.3. W czasie rozpatrywania wniosku i podejmowania decyzji o przyznaniu stypendium osobie, która pozostaje w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa z którymś z członków Komisji, członek ten nie może być obecny na obradach Komisji.

2.4. Informacje o terminie składania wniosków i warunkach przyznawania stypendiów zamieszczone będą w lokalnych środkach masowego przekazu, na ulotkach ogłoszeniowych w terminie czerwiec – wrzesień.

2.5. Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Dobroczynnego “RAZEM” w terminie 1 - 30 września.

2.6. Osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego “RAZEM” dokonuje oceny złożonych dokumentów pod względem formalnym i organizuje posiedzenie Komisji.

2.7. Wysokość stypendiów ustala Komisja Stypendialna podczas posiedzenia uwzględniając możliwości finansowe Zelowskiego Funduszu Stypendialnego.

2.8. Komisja podejmuje decyzje o przyznaniu stypendium kierując się następującymi kryteriami:

KRYTERIA OCENY

PUNKTY

Wyniki w nauce

60

Szczególne osiągnięcia w szkole, na uczelni

10

Sytuacja rodzinna/materialna

30

RAZEM

max 100

2.9. Komisja dokona oceny punktowej na podstawie złożonych dokumentów oraz ewentualnych wywiadów środowiskowych.

3.0. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

3.1. Szczegółowe warunki wypłaty przyznanego stypendium określa umowa zawarta pomiędzy stypendystą, a Stowarzyszeniem Dobroczynnym “RAZEM”.

3.2. Kapitał Zelowskiego Funduszu Stypendialnego tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, instytucje krajowe i zagraniczne, organy administracji państwowej i samorządowej, z oprocentowania depozytów bankowych, ze sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych.

Zatwierdzony 23 czerwca 2008 roku.

Regulamin [do pobrania]

 

Licznik odwiedzin

DziśDziś14
WczorajWczoraj110
W tygodniuW tygodniu817
W miesiącuW miesiącu4041
ŁącznieŁącznie1281882